Kanał Wyżej
Kompetencje

Kompetencje organów Poradni nr 23:
Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:
kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,sprawowanie nadzoru pedagogicznego,realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich,wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy Poradni,podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz innych uchwał wynikających z organizacji pracy Poradni,ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.
Kompetencje pracowników Poradni nr 23:
prowadzenie diagnozy,prowadzenie terapii, doradztwa w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i w zakresie integracji sensorycznej.

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa